Atenció intermèdia

Recursos d'atenció
ambulatòria

L’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa (HSCT) compta amb un equip multidisciplinar amb professionals que treballen de forma coordinada per oferir un abordatge integral en diferents aspectes de la salut.
L’atenció intermèdia al nostre centre la podem dividir en 4 blocs:

Recursos
d'internament

Recursos d'atenció
ambulatòria

Equips de suport
hospitalari

Equips de suport a
l'atenció domiciliària

Recursos d’internament

Unitat de convalescència

Les unitats de convalescència estan destinades a persones amb malalties que es troben en fase de recuperació d’un procés agut i/o amb pèrdua d’autonomia potencialment recuperable. L’objectiu fonamental és l’avaluació, l’estabilització clínica, rehabilitació integral i finalment el retorn al seu entorn habitual. Ofereixen atenció integral mitjançant l’atenció que ofereix l’equip multidisciplinari amb capacitació en geriatria.

Unitat de llarga estada

La llarga estada ofereix atenció continuada a persones amb malalties cròniques amb diferents nivells de dependència i/o complexitat que no poden ser ateses en el seu domicili habitual. Els objectius terapèutics són el manteniment funcional, el control de símptomes i la millora de la qualitat de vida i el retorn a domicili. No es un recurs substitutori del domicili i en cap cas es un recurs que es pugui utilitzar a l’espera de resoldre una problemàtica social.

Tot i que les dificultats per accedir a recursos residencials fan que aquesta situació es pugui donar en alguns casos excepcionals. Els pacients tributaris d’ingressar en aquesta línia assistencial son aquells en que el pronòstic de recuperació i/o estabilització es preveu superior als 45 dies.

Unitat de subaguts

És un dispositiu d’atenció intermèdia alternativa a l’hospitalització convencional per als pacients crònics complexos en moments de crisi i/o descompensació de la seva malaltia crònica que no requereixen alta intensitat diagnòstica ni terapèutica i en els que es presumeix un ingrés de curta durada.

Unitat de cures pal·liatives

Unitat destinada a persones amb malalties en situació avançada irreversible o terminal, que requereixen tractament específic pal·liatiu amb un pronòstic de vida breu amb necessitats assistencials complexes i intensives.

Unitat de psicogeriatria

Atén persones grans amb pluripatologia crònica o aguda i amb un diagnòstic de demència, que necessiten d’unes atencions específiques i d’un entorn adaptat, que només una unitat d’aquest tipus pot oferir. Es tracta d’una Unitat tancada degut al risc de fuga dels pacients.

Recursos d’atenció ambulatòria

EAIA Trastorns Cognitius: Pacients amb sospita de deteriorament que precisen de diagnòstic multidisciplinar i indicació de pla terapèutic individualitzat.

EAIA Geriatria: Pacients geriàtrics que precisen d’una avaluació multidimensional per tal d’establir un diagnòstic definitiu i dissenyar un pla d’intervenció individualitzat.

Disposa d’unitats de tractament en règim ambulatori i té com a objectiu la recuperació activa de la capacitat funcional perduda i la promoció de l’autonomia del malalt.
Ofereix una atenció específica a malalts en fases lleus de trastorns del moviment, trastorns cognoscitius, esclerosi múltiple i ictus.

Equips de suport hospitalari

Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS)

Dona suport als equips hospitalaris en pacients geriàtrics complexes, orienta les decisions i avalua la necessitat de recursos posteriors.

Consulta d’oncogeriatria

La Valoració Geriàtrica ha sorgit com una eina útil en Oncologia Geriàtrica, per a l’adequació del tractament a la situació mèdica, funcional i psicosocial del pacient, a més de la predicció de complicacions, toxicitat i morbimortalitat. El seu ús ha demostrat millorar supervivència, qualitat de vida i funcionalitat.

Equips de suport a l’atenció domiciliària

Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES)

Equip de suport a l’atenció primària, que intervé en persones en situació de malaltia avançada i que presenten complexitat en el seu abordatge, clínic, farmacològic, psicosocial.

Atenció nefrològica

Les persones amb patologies renals són derivats a aquesta unitat, en la qual es presten serveis de prevenció, diagnòstic, prescripció de tractament substitutiu i tractament de les malalties renals.

Altres serveis

El nostre centre també disposa d’equips d’atenció domiciliària especialitzats en geriatria, valoració de dependències i discapacitats com a suport a l’atenció primària i altres xarxes sociosanitàries.